Pengajaran berbantukan komputer boleh dilihat sebagai satu alternatif ke arah melahirkan generasi yang kreatif, inovatif, kritis dan berwawasan selaras dengan hasrat kerajaan yang ingin mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, di mana ia menjadi asas kepada Pembentukan Kurikulum Pendidikan Malaysia. Pengajaran berbantukan komputer boleh diaplikasikan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan teknologi ICT melalui laman web pembelajaran untuk mengadakan latih tubi di dalam kelas. Setiap pelajar dikehendaki menjawab soalan latih tubi di laman web dan kemudian guru dan pelajar akan membincangkan jawapannya di dalam kelas. Sebagai contoh, laman web yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran iaitu, http://spp.moe.edu.mymengandungi pelbagai nota dan latih tubi yang amat berguna buat guru dan pelajar.
Guru memainkan peranan yang penting di dalam penyebaran penggunaan komputer kepada para pelajar melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran selain menarik minat pelajar tehadap P&P di dalam kelas.
Pengajaran berbantukan komputer
Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) adalah salah satu proses yang dapat membantu menjayakan dasar pembelajaran berpusatkan pelajar. Perancangan yang teliti diperlukan dalam menghasilkan perisian pembelajaran yang sesuai dan berkesan dengan teknologi komputer dan multimedia. Gabungan audio, video, animasi dan interaksi pengarahan bagi persembahan multimedia dapat member peluang kepada pelajar menggunakan dan berinteraksi dengan bahan pembelajaran melalui teknologi.

Komputer ialah teknologi masa kini yang begitu cepat berkembang. Pelbagai jenis maklumat dapat diperoleh melalui satu klik sahaja. Pelajar hari ini lahir dalam dunia berteknologi tinggi. Oleh hal yang demikian, komputer tidak dapat dipisahkan daripada dunia mereka. Pada masa depan, teknologi komputer akan menjadi lebih canggih dan menakjubkan memandangkan kemajuan pesat teknologi ini pada hari ini.

Pada pendapat saya, penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendidikan bukanlah sesuatu yang baru dan negara kita tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan yang berasaskan komputer ini.Dalam konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu untuk membantu tugas-tugas pengurusan dan pentadbiran, tetapi ia juga berpotensi sebagai alat untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.


Komputer juga dapat membantu menyelesaikan masalah guru dalam pengajaran. Ciri-ciri komputer yang lebih mesra, tidak jemu, tidak sakit hati dan sabar semasa membuat dan menggunakan program menjadikan ia sesuai untuk pelajar terutama bagi pelajar-pelajar yang kurang cerdas. Ini jelas sekali dalam strategi latih tubi di mana beberapa percubaan perlu dilakukan oleh pelajar.

Menurut KPM ( 1997 ), aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum di sekolah sebagai satu daya usaha untuk menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif pelajar terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan diubahdaripada sesuatu yang berdasarkan kepada memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dengan menggunakan teknologi terkini.

Kebiasaanya pelajar akan mudah tertarik dengan pengajaran yang menggunakan komputer untuk sesuatu subjek. Pelajar akan mudah memahami dan minat dengan penggunaan teknologi masa kini. Penggunaan komputer dalam pengajaran juga merupakan salah satu kaedah yang dapat membantu guru untuk menyampaikan pengajaran di dalam kelas dengan berkesan di samping dapat menarik perhatian pelajar untuk menumpukan tentang apa yang di sampaikan.

Terdapat beberapa perkara penting yang oleh para pendidik berhubung dengan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1. Komputer hanya akan bertindak sebagai alat bantu dalam pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti pembelajaran hendaklah dirancang dengan teliti oleh guru supaya penggunaan komputer dapat dilaksanakan dengan berkesan.

2. Komputer tidak akan mengubah peranan guru. Sebaliknya, guru akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka khususnya dalam bidang IT.

3. Penggunaan komputer dapat mengurangkan bebantugas guru dan pelajar disamping setiap kerja dalam dilakukan dengan kemas teratur dan sistematik.

Assalamualaikum w.b.t

Pada pendapat saya, dalam dunia pendidikan yang semakin moden ini pengajaran berbantukan komputer amat perlu bagi menarik minat pelajar di dalam satu-satu subjek. Perkembangan IT telah membawa implikasi yang sangat besar terutamanya dalam konteks pendidikan. Antara satu yang sering diaplikasikan adalah seperti permainan pendidikan yang berorientasikan pembelajaran. Apa yang menarik tentang permainan pendidikan ini ialah pelajar dapat mempelajari sesuatu konsep itu secara tidak langsung di mana terdapat unsur-unsur hiburan dan keseronokan dalam mereka menyelesaikan masalah. Pada masa yang sama pelajar mempelajari kemahiran baru dalam sistem pembelajaran mereka. Pengaplikasian pengajaran komputer di sekolah membawa satu anjakan paradigma dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun, sejauh mana keberkesanannya serta penggunaanya dapat digunakan oleh semua sekolah di Malaysia. Adakah ada cara lain untuk membantu sekolah pedalaman yang tidak mempunyai kemudahan komputer? Mereka akan jauh ketinggalan daripada pelajar yang berada di bandar yang sememangnya mahir dalam penggunaan komputer. Di sini, kita akan melihat jurang pendidikan itu sendiri mengalami suatu ketidakseimbangan dalam pendidikan.

Ia di sini berdasarkan pengalaman saya mengajar di Miri, walaupun kemudahan disediakan ianya hanya pelajar-pelajar dari Kelas KRK yang dibenarkan menggunakan kerana termasuk dalam jadual waktu mereka dan biasanya pelajar-pelajar KRK ini datangnya dari SES yang baik. Bagaimana pula bagi pelajar-pelajar kelas lain yang mungkin datang dari SES yang rendah..sudahlah di rumah mereka tidak mempunyai kemudahan komputer dan internet, di sekolah pula seperti di anak tiri kan oleh pihak sekolah. Seterusnya golongan ini akan terus ketinggalan dan pengajaran berbantukan komputer ini hanya dipelopori dan di kuasai oleh sebahagian kecil sahaja.


Pelajar-pelajar yang datang daripada SES yang rendah selalunya mempunyai pencapaian akademik yang rendah tidak dapat melakukan aktiviti-aktiviti kognitif dengan memuaskan dan ini menyebabkan mereka memperolehi markah yang rendah.Kajian-kajian yang telah dijalankan oleh Swanson dan Ransby (1994), Hulme dan Mackenzie (1992) membuktikan bahawa masalah utama yang dihadapi oleh pelajar-pelajar berpencapaian akademik rendah ialah untuk mengingat kembali maklumat yang penting. Mereka juga berpendapat masalah ini berkaitan dengan ingatan jangka pendek. Tetapi, kajian Jones et al. (1988) membuktikan bahawa masalah seumpama ini boleh diatasi dengan menggunakan strategi dan kaedah pengajaran kognitif yang sesuai. Kaedah pengajaran kognitif membolehkan pelajar untuk menguasai kemahiran berfikir seperti membanding dan membeza, membuat generalisasi, membuat keputusan, membuat ramalan, mencipta metafora, menerangkan sebab dan menyelesaikan masalah (Meister & Rosenshine 1992). Kaedah ini dapat diadaptasikan melalui pengajaran berbantukan komputer (PBK) kerana dengan menggunakan kaedah PBK pelajar dapat menguasai kemahiran berfikir dengan lebih baik dan berkesan.

Terdapat kelebihan dan kelemahan dalam pengajaran berbantukan komputer.Menurut Yakop (1985) kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini boleh digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang mempunyai kebolehan dan potensi yang berbeza. Pelajar-pelajar yang cerdas boleh belajar dan menyelesaikan latihan dengan secepat mungkin mengikut tahap pemahaman mereka. Pelajar yang lemah pula dapat mempelajari topik yang sukar dengan berulang-ulang kali sehingga mereka faham. Ini dapat memotivasikan pelajar yang lemah untuk meningkatkan prestasi mereka.

Pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar terutamanya pelajar yang berada pada tahap pencapaian akademik rendah. Ini kerana pelajar-pelajar di tahap pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer. Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi,”saya dengar, saya akan lupa, saya lihat, saya akan saya ingat, dan apabila saya lakukan saya akan faham.” (Hizamnuddin Awang 1997 dalam Fazilah 1998).

Selain itu, teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran. Winston Churcil menyatakan empayar di masa depan ialah empayar pemikiran dan minda. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya, pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan, mengumpul maklumat, menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. Pendekatan pengajaran secara tradisional secara sogokan nota-nota seharusnya dikikis dari pemikiran guru tetapi diubah dengan membekalkan pengetahuan dan kemahiran ke arah mendapatkan maklumat.

Dewasa kini, Perkembangan teknologi maklumat membawa implikasi yang besar terutamanya dalam konteks pendidikan. Terdapat pelbagai teknologi yang boleh digunakan untuk membantu guru-guru mengajar dengan lebih effektif. Bentuk pengajaran ini dikenali sebagai Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK)

PBK adalah salah satu cara pemindahan pengetahuan atau maklumat yang semakin popular dikalangan para pendidik. Siti Fatimah (2001) mendefinasikan Pengajaran Berbantukan Komputer (PBK) dikenali sebagai perisian pendidikan dan latihan yang dibangunkan menggunakan bahasa pengaturcaraan (programming language), pengarangan dan pengaturcaraan multimedia (multimedia authoring and programming) untuk mengajar dan belajar sesuatu objek.. Alensi dan Trollip (1985) juga mengaitkan PPBK dengan penggunaan komputer untuk menyampaikan maklumat, melatih dan menilai prestasi pelajar.

PBK ialah perisian pendidikan yang mempunyai unsur-unsur multimedia interaktif seperti teks, bunyi dan gambar bertujuan untuk membolehkan pengguna berinteraksi dengan computer serta menerima maklum balas darinya. Pendidikan secara konvensional perlu digantikan dengan cara yang lebih menarik, seperti PBK. Melalui PBK ia seharusnya dapat memberikan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih menggalakkan dan produktif. Murid- murid lebih tertarik dengan pengajaran yang diajar dan mereka dapat menumpukan perhatian didalam pembelajaran mereka. PBK atau juga dikenali juga sebagai perisian pendidikan mempunyai beberapa ciri perisian yang penting. Bostock (1996) menekankan bahawa tujuan utama perisian PBK dibangunkan adalah untuk menggalakkan pembelajaran. Ia adalah berbeza dari fungsi perisian bersifat komersial.

Akan tetapi guru perlu memastikan teks, grafik atau bunyi yang dimuatkan dalam perisian pendidikan tersebut tidak mengganggu tumpuan pengguna. Topik-topik yang hendak disampaikan sebaik-baiknya ringkas dan menarik persembahannya agar memberangsangkan pengguna meneruskan pembelajarannya.

PBK iaitu pengajaran berbantukan komputer adalah salah salah satu medium terkini yang sedang digunakan disemua sekolah bagi memudahkan sesi pembelajaran didalam kelas. Ini memberi kelebihan kepada guru-guru dalam sesi P & P dan memudahkan murid lebih mudah memahami dengan bantuan alat bantu mengajar yang disediakan oleh guru.


Akan tetapi ada sesetengah sekolah dipedalaman masih tidak dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan ini. Ini kerana kemudahan prasarana seperti kemudahan elektrik tidak dapat menampung penggunaan elektrik. Ini menjejaskan sesi P & P dan menyebabkan kerugian kepada kerajaan dan juga kepada pelajar. Berbalik kepada matlamat kerajaan untuk memastikan rakyat celik IT tidak tercapai dan pelajar di pedalaman tidak dapat didedahkan dengan IT dengan sepenuhnya serta menyebabkan jurang pendidikan semakin jauh berbanding pelajar di bandar yang majoriti terdedah dengan kecanggihan IT.


Oleh yang demikian, pihak kerajaan perlu memandang serius dan perlu mengatasi masalah ini dengan kadar segera untuk membuat sesuatu perubahan supaya masalah pelajar di pedalaman dapat diatasi. Oleh itu, mereka dapat merasai segala kemudahan seperti apa yang dirasai oleh pelajar di bandar dan jurang pendidikan itu juga dapat diselesaikan.


Asslamulaikum w.b.t ...
saya bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh sahabat di atas, cuma di sini sedikit tambahan kepada komen yang telah di berikan oleh sahabat. Berkenaan dengan pembelajaran berasaskan komputer, sememangnya tidak dinafikan penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin berkembang pesat seiringan dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi serata dunia. Hal ini selaras dengan dasar pendidikan serta cabaran ke enam wawasan 2020 iaitu mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif serta masyarakat yang memandang ke depan yang bukan hanya tahu menggunakan teknologi malah tahu menyumbang kepada penciptaan kepada teknologi baru.
tidak dinafikan juga PBK merupakan antara salah satu medium pengajaran yang berkesan ke arah menarik minat pelajar serta meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan ini dibuktikan dengan kajian-kajian yang telah dilakukan terhadap pelajar-pelajar di sekolah.


Maksud Penggunaan ICT Dalam pengajaran da pembelajaran (p&p) ialah menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untukmeningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran kerana membantu guru merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti.

Manfaat pengajaran berbantukan komputer ialah ianya lebih terancang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran. Selain itu pengajaran melalui berbantukan komputer berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran serta memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan. Tambahan lagi PBK dapat meningkatkan motivasi murid dan membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise learning). PBK membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi dan mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh. Justeru itu, PBK dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar serta membolehkan murid mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa. Proses pengajaran dan pembelajaran ini juga meningkat daya kreativiti dan imaginasi murid serta memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum dan meningkat kemahiran

Sebenarnya pembelajaran berbantukan komputer ini sangat penting kerana kita mahu pelajar lebih aktif dan rasa tidak bosan untuk belajar tetapi kadang-kadang rasa pelik bila kemudahan yang disediakan tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana kekangan-kekangan pentadbiran itu sendiri..bayangkan peralatan ada di dalam kelas tetapi tidak dapat digunakan kerana wiring tak boleh pakai...dan tidak ada tindakan susulan oleh pihak sekolah..susah..benda beli mahal2 tapi buat macam takde nilai..yang paling kasihan pelajar..kerana hak mereka tidak dihargai..


Pengajaran berbantukan komputer di mana pelajar akan berinteraksi dengan komputer melalui susunan pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru, sama ada dalam bentuk nota, tutorial, latihan dan juga simulasi. Penggunaan komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajran biasanya mengandungi kemahiran, permainan dan simulasi, analisis statistik dan mendapatkan maklumat. Pengajaran berbantukan komputer ini boleh dilaksanakan dalam bebrapa keadah seperti tutorial, latih tubi dan latihan. Dengan penggunaan pengajaran berbantukan komputer dalam proses P&P dapat menjimatkan masa, pemaparan maklumat lebih menarik, pemupukan budaya berfikir dan agen motivasi.

Assalamualaikum, pendapat kawan-kawan di atas amat menepati dengan perkembangan pendidikan semasa. Saya ingin berkongsi sedikit mengenai usaha murni kerajaan yang ingin merealisasikan pelajar yang celik komputer dan celik IT di sekolah.

LITERASI KOMPUTER
Pada tahun 1994, PPK telah mengubahsuai pelaksanaan program Literasi Komputer untuk menjadikannya lebih mantap serta dapat memenuhi keperluan IT negara.
Umumnya, semua pelajar yang keluar daripada sistem pendidikan negara ini perlu memiliki kemahiran asas mengendalikan komputer. Di samping itu, terdapat juga segelintir pelajar yang ingin mendalami bidang IT, tetapi tidaklah sampai menjadikannya sebagai bidang kerjaya.
Keperluan kedua-dua kumpulan pelajar ini dapat dipenuhi melalui program Literasi Komputer yang yang telah diubahsuai oleh PPK dan mula dilaksanakan pada tahun 1996. Untuk membantu sekolah melaksanakan program ini, PPK telah menerbitkan buku Garis Panduan Pelaksanaan Program Literasi Komputer. Bagaimanapun, buku garis panduan ini hanya meliputi pelajar-pelajar di sekolah menengah sahaja.
Pada tahun 1999, program Literasi Komputer ini dikembangkan ke sekolah rendah. Sesuai dengan perkembangan ini, PPK telah menerbitkan pula buku Garis Panduan Pelaksanaan Program Literasi Komputer Di Sekolah Rendah. Sementara kandungan buku Garis panduan Pelaksanaan Program Literasi Komputer di Sekolah Menengah telah di kemaskini untuk menyesuaikannya dengan perkembangan terbaru ini.
Aktiviti literasi komputer di sekolah menengah dilaksanakan untuk memenuhi tiga keperluan iaitu pendedahan literasi tahap asas untuk semua pelajar tanpa pengecualian, pendedahan literasi tahap sederhana kepada pelajar-pelajar yang menjadi ahli kelab komputer dan literasi tahap lanjutan kepada ahli kelab komputer yang berminat serta berkebolehan.
Pendekatan ini perlu digunakan untuk memastikan bahawa pelajar dengan kebolehan dan minat yang berbeza dapat memanfaatkan kemajuan teknologi komputer dan berkebolehan menggunakan teknologi komputer sebagai alat pembelajaran untuk menyelesaikan masalah pembelajaran mereka.
Ketiga-tiga pendekatan di atas perlu bagi memastikan pelajar-pelajar yang keluar daripada sistem pendidikan negara dapat memainkan peranan mereka secara berkesan untuk memajukan negara masa depan yang berteraskan teknologi dan mengharungi zaman teknologi maklumat.Pengajaran Berbantukan Komputer: Kepentingannya Masa Kini.


Era perkembangan teknologi masa kini mempengaruhi setiap bidang kehidupan. Aspek teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan teknologi. Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif,dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini ( KPM, 1997 ). Atas alasan inilah pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan berhasrat untuk menwujudkan Sekolah Bestari yang sekali gus bertindak mengisi agenda perancangan , dan perlaksanaan Koridor Raya Multimedia ( Multimedia Super Corridor atau MSC ). Perlaksanaan Sekolah Bestari akan membuka ruang seluas-luasnya kepada teknologi komputer yang akan membolehkan fleksibiliti dan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan. Suasana ini akan mengurangkan jurang peluang antara mereka yang berada dan berupaya menggunakan teknologi terkini di rumah, dengan mereka yang kurang berada ( KPM, 1997 ).

Perubahan yang sedang melanda dalam dunia pendidikan kini tentunya akan merubah kandungan dan reka bentuk kurikulum setiap mata pelajaran ( Jamaludin, 1989; Nik Azis, 1989). Kurikulum Perdagangan juga tidak dapat lari daripada arus teknologi ini.

Pendidikan komputer dalam kurikulum melibatkan tiga peranan penting (Nik Azis, 1989 );

1. Pembelajaran tentang komputer perisian, perkakasan dan pengaturcaraan komputer

2. Penggunaan komputer untuk menyelenggara dan memproses data,

- memproses data penyelidikan

- memproses perkataan

3.Penggunaan komputer untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran

- pengaturan murid

- pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ( PPBK ).


Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer (PPBK) ialah aturcara komputer yang menggunakan teknik-teknik kepintaran buatan untuk membantu seseorang belajar ( Jamaluddin, 1989 ). Mikrokomputer digunakan untuk menyelenggara aktiviti pengajaran dengan berpandu kepada program yang dibentuk oleh penulis perisian. Murid berinteraksi dengan program komputer atau perisian melalui terminal ( Nik Azis, 1989 ).


Dalam pengajaran berbantukan komputer ( CAI ), komputer boleh dianggap sebagai tutor atau guru. Dalam proses pengajaran sebenar dalam bilik darjah, guru berperanan sebagai pengajar (instructor), penerang (explaner) dan pemudahcara (facilitator). Semua peranan ini boleh diambil alih oleh komputer dalam CAI ( Abd. Rahman, 1995 ). Pengajaran berbantukan komputer melibatkan sistem tutorial, permainan dan simulasi di samping aktiviti latih tubi ( PPK, 1993; Jamaludin, 1989 ).


Penggunaan multimedia
Multimedia adalah teknologi maklumat terkini yang membenarkan integrasi dan manipulasi video, audio, teks, grafik dan animasi (

Baharuddin & Mohd, 1995 ). Multimedia berasaskan komputer boleh menjadikan proses pendidikan suatu pengalaman yang menyeronokkan dan menarik di samping membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan cepat dan mudah ( Brown & Bush, 1992; Toh & Ng, 1994; Rio & Kasiran, 1994; Baharuddin & Mohd, 1995 ). Penggunaan multimedia mempunyai peranan penting dalam pendidikan . Antaranya ialah multimedia boleh;

1. memberi peluang kepada pelajar untuk belajar sendiri berdasarkan kemampuan masing-masing.
2. memudah dan mempercepatkan kefahaman sesuatu konsep sesuatu mata pelajaran.
3. menjadikan aktiviti pembelajaran menarik dan menyeronokkan
4. membekalkan lebih banyak maklumat dan pengetahuan kepada pelajar
5. membantu pelajar mengulangi sesuatu isi pelajaran berulang kali

Penggunaan Internet
Internet atau ' International Network of Networks ' ialah sebuah rangkaian komputer diperingkat antarabangsa. Ia mengandungi lebih daripada 50 ribu rangkaian komputer di seluruh dunia, lebih daripada 6.6 juta komputer hos dan lebih daripada 50 juta pengguna dari lebih daripada 160 buah negara ( Zoraini, 1995 ). Dalam rangkaian Internet, terdapat berbagai jenis sumber yang berjuta-juta bilangannya. Sumber ini termasuklah kertas persidangan, artikel majalah, perisian komputer, gambar, video dan sebagainya. Seseorang guru boleh mendapat rancangan pengajaran dari guru lain atau pun dari komputer yang menyimpannya. Atau pun sumber pengajaran seperti peta, gambar dari angkasa lepas dan sebagainya boleh didapati dalam Internet.


Di dalam Internet terdapat lebih daripada 8 000 kumpulan diskusi eletronik. Kumpulan ini mungkin terdiri dari beberapa orang sehinggalah ke beberapa ribu orang yang berbincang tentang perkara yang sama,.Topik-topik perbincangan bermacam-macam dari Antropologi sehinggalah ke Zoologi. Menyedari potensi dan keupayaan Internet sebagai wadah komunikasi dan interaksi eletronik yang berkesan, maka Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah untuk memperkenalkan Internet kepada para pelajar dan pendidik. Dengan kerjasama serta bantuan kepakaran daripada MIMOS, Kementerian Pendidikan telah melancarkan projek Jaringan Pendidikan ( Sulaiman, 1996 ). Dalam perlaksanaan projek ini, Kementerian Pendidikan telah:

 1. menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rangkaian kepada para pelajar dan golongan pendidik di sekolah dan maktab-maktab perguruan
 2. melatih dan membimbing guru-guru dengan kemahiran menggunakan kemudahan yang disediakan
 3. merancang, melaksana dan menyelia pelbagai aktiviti pendidikan berasaskan penggunaan rangkaian meluas ke arah mengembangkan minda dan pengetahuan di samping menggalakkan perlaksanaan pelbagai aktiviti kreatif dan inovatif berasaskan teknologi maklumat

Segala kemudahan yang sedia ada perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Bidang teknologi maklumat yang menjadi sebahagian daripada kandungan sukatan kursus akan memberi peluang kepada guru pelatih untuk menambahkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran dalam penggunaan komputer, khususnya untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tambahan pula pada hari ini, terdapat berbagai program pendidikan yang dicipta dan dipasarkan, yang meliputi hampir semua peringkat.


Kesimpulannya, penggunaan komputer dalam pendidikan adalah merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Institusi pendidikan sebagai wadah terpenting perlu mengalami perubahan terlebih awal berbanding dengan institusi-institusi lain ke arah mencapai matlamat tersebut. Potensi dan kecanggihan teknologi perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER
Pelajar akan berinteraksi dengan komputer melalui susunan pelajaran yang telah diprogramkan oleh guru, samaada dalam bentuk nota, tutorial, latihan dan juga simulasi.
Penggunaan komputer dalam bidang pengajaran dan pembelajaran biasanya mengandungi:
 • Kemahiran
 • Permainan dan simulasi
 • Analisis statistik
 • Mendapatkan maklumat
Pengajaran Berbantukan Komputer ini boleh dilaksanakan di dalam beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah:
 1. Tutorial
 2. Latihtubi dan latihan
 3. mulasi
Dengan ciri- ciri yang ada, seorang guru yang kreatif dapat memanipulasikannya dalam menghasilkan BBM. Sebelum kita melihat lebih jauh lagi contoh- contoh BBM yang boleh dihasilkan, terlebih dahulu kita mengkaji kelebihan penggunaan lembaran kerja kepada seseorang guru dan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu:
 1. Penjimatan masa
 2. Pemaparan maklumat lebih menarik
 3. Pemupukan budaya berfikir
 4. Agen motivasi

PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER
Assalamualaikum
Hari ini kebanyakkan masa kita dihabiskan dihadapan komputer dan segala hal berkaitan dengan kehidupan juga berkait rapat dengan komputer dan internet. kehidupan menjadi lebih mudah dengan penggunaan komputer ini. segala maklumat boleh kita perolehi hanya dengan menggunakan komputer. contohnya pembayaran bil-bil seperti bil elektrik, bil astro dan sebagainya dapat dilakukan dengan bantuan daripada komputer. kita tidak perlu lagi untuk pergi ke kaunter-kaunter untuk membayar bil.
Bidang pendidikan juga terkena tempias daripada teknologi baru ini. pengajaran pada hari ini boleh menggunakan komputer supaya menjadi lebih menarik. guru boleh menggunakan komputer tidak hanya dengan menggunakan slide power point sebaliknya guru-guru boleh membina satu laman web untuk para pelajar dengan memasukkan segala nota dan latihan contohnya seperti moodller. kebanyakkan pelajar pada hari ini memiliki sebuah komputer di rumah. ini dapat membantu meningkatkan interaksi antara guru dan pelajar dengan adanya bantuan daripada komputer.

external image Untitled.png


JENIS-JENIS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER

Dalam mengkategorikan jenis-jenis PPBK, kita perlu melihat kepada fungsi dan
objektif PPBK serta kaedah penyampaian yang digunakan. Dalam bahagian ini,
kita akan membincangkan tentang enam jenis PPBK iaitu:

Latih Tubi
Latih tubi adalah jenis PPBK yang dilaksanakan untuk menilai pemahaman
pelajar atau pengukuhan dan ia dilaksanakan secara kendiri. Dalam latih tubi,
pelajar di berikan beberapa soalan dan komputer memberikan maklum balas
berdasarkan jawapan mereka.
Alessi & Trollip (1991) telah mencadangkan cara pemilihan soalan-soalan yang
sesuai digunakan dalam latih tubi. Berikut adalah caranya:
(a) Pilihan secara rawak di mana soalan dipilih dari senarai soalan-soalan
secara rawak.
(b) Tersusun di mana soalan di susun mengikut suatu susunan yang
ditentukan terlebih dahulu.
(c) Teknik flashcard di mana selepas pelajar menjawab satu senarai soalan,
soalan-soalan yang dijawab dengan salah di susun semula dan di berikan
semula kepada pelajar. Proses ini berterusan sehingga pelajar menjawab
ke semua soalan dengan betul.

Anda mungkin berpendapat bahawa latih tubi tidak menggunakan sepenuhnya
kemampuan komputer. Sebenarnya, ia mempunyai kelebihan tersendiri seperti:
(a) PPBK jenis latih tubi membolehkan pelajar mengawal perjalanan perisian
kursus mengikut kesesuaian.
(b) Menggalakkan pelajar menguasai suatu kemahiran atau pengetahuan dan
melalui proses penilaian sebelum mempelajari bahagian-bahagian
seterusnya.
(c) Grafik dan multimedia yang menarik boleh digunakan untuk memotivasi
dan memberi maklum balas.

Contoh-contoh Perisian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer yang terdapat di Pasaran adalah seperti berikut :
i) Fun Math With Arti Level 1/Level 2
Perisian ini dapat memperbaiki kemahiran Matematik dengan cara menyeronokkan dengan penggunaan elemen bunyi dan grafik yang berwarna-warni.
ii) Counting With Arti
Perisian ini mengandungi kemahiran mengira,menulis, menyesuaikan dan menyusun nombor. Di samping itu murid-murid juga boleh menambah, menolak dan membuat perbandingan nombor. Di dalam perisian ini juga mengandungi 6 permainan pembelajaran yang menarik.
iii) Matematik Metalogix1
Perisian ini merupakan satu perisian pembelajaran yang berkesan di mana ia mengandungi pelajaran Matematik dengan nota yang sistematik dan komprehensif. Teknologi multimedia interaktif terkini dapat membentuk pemahaman, menarik minat dan merangsang daya serap mental murid. Ia juga mengandungi permainan yang menarik dan menyeronokkan.
iv) Cerdas IQ
Melalui perisian ini, ia dapat menolong murid-murid mencapai kecemerlangan dengan menggunakan teknik multimedia. Merupakan perisian Multimedia Educational Courseware(MEC) yang canggih mengikut sukatan KBSR Malaysia.

Selamat pagi Cikgu!Strategi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah banyak digunakan oleh institusi pendidikan terutama di institusi pengajian tinggi (Yusup Hashim 1994). Keadaan yang sama juga telah berlaku di peringkat sekolah, misalnya di sekolah-sekolah bestari, pengajaran sains, matematik,bahasa Inggeris dan pengajaran bahasa Melayu telah dijalankan dengan menggunakan komputer. Pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains yang dijalankan dengan menggunakan komputer, bukan sahaja untuk tujuan pengajaran asas tetapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi tentang situasi makmal (Fred & Henry 1994).

Terdapat banyak takrifan mengenai pengajaran berbantukan komputer. Di dalam bahasa Inggeris ia dipanggil ‘Computer Aided Instruction’ dengan singkatan CAI. Panggilan lain seperti ‘Computer Based Instruction/Education’, ‘Computer Augmented Instruction’, ‘Computer Administered Instruction’, ‘Computer Managed Instruction’, ‘Computer Based Learning’, ‘Computer Enriched Instruction, dan sebagainya. Sedikit sebanyak perbezaan istilah ini mungkin akan mengelirukan terutamanya kepada orang yang masih baru dalam dunia komputer. Sebenarnya ia menggambarkan perkembangan yang pesat dalam bidang ini (Norhashim Abu Samah, et al. 1991; Norhashim Abu Samah , et al. 1990; Zoraini Wati Abas 1994;Rao, et al. 1991; Norhashim Abu Samah, et al. 1996). Dua nama singkatan yang paling popular ialah CAI dan CAL. Umumnya CAI digunakan di Amerika Syarikat,manakala CAL lebih popular di negara-negara Eropah. Bagaimanapun kedua-duanya
adalah bermaksud penggunaan komputer bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

Aplikasi media pengajaran terutamanya komputer perlu dieksploitasi oleh para pendidik untuk menjamin proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Hal ini disebabkan oleh arus perkembangan dalam dunia komputer menjadi begitu pantas dengan wujudnya teknologi canggih, iklim dan falsafah ekonomi serta politik yang menggalakkan. Pada tahun 1990an, keaktifan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran nampaknya semakin terserlah bukan sahaja di luar negara malah di dalam negara kita juga.Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan satu projek perintis kenal faham komputer di 60 buah sekolah pada tahun 1992. Projek ini merupakan usaha awal Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan guru dan murid menggunakan komputer sebagai alat pengajaran di samping meningkatkan program kesedaran dan literasi komputer di sekolah (Yusup Hashim 1998).

Saya setuju dengan pendapat dan pandangan rakan-rakan semua. Namun disebalik penerapan kaedah pembelajaran teknologi ini, terdapat juga beberapa masalah yang dihadapi. Antara masalah yang dihadapi ialah faktor kepakaran, faktor teknikal, faktor masa dan faktor kewangan.

1 Faktor Kepakaran
Pembangun perisian mestilah memiliki pelbagai kemahiran serta pengalaman yang luas bagi
menghasilkan perisian yang berkualiti serta memenuhi kehendak pengguna pasaran. Kemahiran yang diperlukan adalah merangkumi kemahiran pengendalian komputer serta kemahiran penggunaan perisianperisian yang berkaitan dalam pembangunan perisian contoh PowerPoint 2003.

Perisian ini walaupun mudah untuk dikuasai tetapi masih banyak kelebihan dan kemampuan perisian ini yang tidak diketahui kerana ia tidak dapat dikuasai jika hanya membaca buku panduan tetapi perlu dikuasai dengan belajar daripada pengajar yang berkemahiran tinggi. Ia bagi memastikan perisian yang dihasilkan mesra pengguna dan tidaknmengelirukan. Beberapa rujukan dilaksanakan bagi memastikan kemahiran yang diperolehi bermakna. Oleh kerana disebabkan faktor kepakaran yang lemah, perisian yang dihasilkan tidak beberapa memuaskan dari aspek isi kandungan dan aspek perisian itu sendiri. Tiadanya pengalaman dalam mengajar mata pelajaran Sains menyebabkan isi kandungan perisian ini lemah. Pelbagai rujukan telah dibuat bagi menghasilkan visual yang benar-benar baik serta sesuai dengan pengguna sasaran.

2 Faktor Teknikal
Masalah teknikal masih tidak dapat dielakkan walaupun spesifikasi peralatan yang digunakan untuk tujuan pembangunan perisian telah memenuhi keperluan minimum. Masalah yang timbul adalah seperti putus bekalan elektrik, komputer rosak, serangan virus, kehilangan data serta prestasi kelajuan komputer yang agak perlahan ketika proses membangunkan perisian menganggu keluaran hasil yang berkualiti. Walaubagaimanapun, hasil dari rujukan, bantuan pensyarah dan pembantu makmal serta pertolongan dari rakan-rakan telah menyebabkan masalah tersebut dapat diselesaikan dan diminimumkan.

3 Faktor Masa
Faktor masa merupakan salah satu elemen yang penting dalam menghasilkan perisian yang mesra pengguna, interaktif dan berkualiti tetapi disebabkan masa yang diperuntukkan adalah terhad dan tidak mencukupi, maka proses pembangunan perisian ini berjalan tanpa mengkaji beberapa keperluan atau kehendak pengguna. Penghasilan sesuatu perisian yang berkualiti tinggi memerlukan masa bagi mendapatkan pelbagai bahan yang perlu diserapkan ke dalam perisian dan kadang kala perlu dihasilkan sendiri bagi menambah keupayaan perisian ini. Sebagai contoh, video yang dipaparkan tidak dapat diperolehi dari mana-mana sumber menyebabkan pembangun terpaksa merancang dan menghasilkan sendiri video-video tersebut bagi memenuhi kehendak isi kandungan. Kekurangan masa telah menghadkan kesempurnaan perisian ini.


Knhm jn jk jbhjb


j hhaviuStrategi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah
banyak digunakan oleh institusi pendidikan terutama di institusi pengajian tingggi

omputer memainkan peranan yang penting dalam pendidikan matematik. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memperkembangkan dan memperkayakan lagi topik yang diajar. Lebih sedekad yang lalu, NCTM (National Council of Teacher's of Mathematics,1980) mencadangkan supaya matematik perlu mengambil peluang yang luas yang ditawarkan oleh komputer. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian yang terpenting dalam pendidikan matematik. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak ber
Komputer memainkan peranan yang penting dalam pendidikan matematik. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memperkembangkan dan memperkayakan lagi topik yang diajar. Lebih sedekad yang lalu, NCTM (National Council of Teacher's of Mathematics,1980) mencadangkan supaya matematik perlu mengambil peluang yang luas yang ditawarkan oleh komputer. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian yang terpenting dalam pendidikan matematik.
makna jika seorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaiasalah.
Komputer memainkan peranan yang penting dalam pendidikan matematik. Penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dapat memperkembangkan dan memperkayakan lagi topik yang diajar. Lebih sedekad yang lalu, NCTM (National Council of Teacher's of Mathematics,1980) mencadangkan supaya matematik perlu mengambil peluang yang luas yang ditawarkan oleh komputer. Aktiviti penyelesaian masalah adalah bahagian yang terpenting dalam pendidikan matematik. Pencapaian yang tinggi dalam matematik tidak bermakna jika seorang pelajar tidak mampu melakukan proses penyelesaian masalah.
sulebih interaktif. Denganini pelajar akan berupaya meningkatkan kefahaman danpenguasaanPelajar dapat belajar dengan sendiriMengaplikasi teori pembelajaran konstruktif dankontekstual dalam pengajaran Membantumeningkatkan daya kreativiti pelajar danmotivasi pelajar Membantu mewujudkansuasana pembelajaran aktifImplikasi Teori Kognitif dalam Merekabentuk Perisian Pengajaran dan Pembelajaran berbantukan Komputer
Komputer memainkan peranan penting dalam membangunkan perisian PPBK. Ciri interaktif yang ada pada sesebuah komputer berpotensi untuk meningkatkan motivasi belajar jika ia digunakan dalam pendidikan. Teori-teori pembelajaran yang dikemukakan oleh ahli-ahli psikologi dari mazhab behaviouris, kognitif dan konstruktivis perlu dijadikan dasar utama untuk meningkatkan lagi keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sesuatu perisian pendidikan. Mengaplikasikan teori-teori pembelajaran semasa membangunkan sesuatu perisian PPBK juga perlu untuk memupuk kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

Teori kognitif memberi tumpuan kepada isi kandungan pelajaran dan cara ia dipersembahkan. Maklumat baru mesti diorganisasi secara tersusun kerana menurut ahli kognitif, manusia perlu peraturan tertentu bila melihat sesuatu maklumat supaya ia mudah difahaminya. Contohnya kandungan perisian diatur secara spiral supaya pelajar dapat mengembangkan maklumat yang mereka perolehi secara berterusan. Maklumat yang berbentuk konkrit boleh diperkenalkan dahulu seperti memasukkan teks dan gambar. Seterusnya setelah konsep itu dikuasai, kemahiran memilih teks yang sesuai dari segi saiz, bentuk dan warna boleh dikaitkan. Kemudian kesan-kesan visual pula diperkenalkan untuk mendapat persembahan yang lebih menarik.

Berkaitan dengan struktur pengalajaran dan pembelajaran juga, Gagnè dalam Roblyer (2000) telah menggunakan model pemprosesan maklumat untuk menyenaraikan garispanduan (Nine Events of Instruction) untuk membantu guru mengoptimakan persekitaram pembelajaran pelajar. Garispanduan tersebut adalah seperti berikut;

menarik perhatian memberitahu objektif pembelajaran kepada pelajarmenggalakkan pelajar untuk mengingati kembali pengetahuan sediamempersembahkan bahan baru membimbing pembelajaran mendapatkan pencapaian memberi maklumbalas menilai pencapaian meningkatkan daya ingatan

Garispanduan tersebut sebenarnya seiring dengan ciri-ciri perisian PPBK. Rekabentuk perlu menarik, objektif perlu ada supaya pelajar mempunyai gambaran apa yang akan berlaku. Ciri-ciri tutorial dan latih-tubi pula menetapkan maklumbalas perlu diberi setelah konsep baru diperkenalkan dan ia mestilah membantu pelajar untuk mencapai objektif. Latihtubi pula berfungsi untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan pelajar dengan latihan yang berulang-ulang.Tentang kebolehan memori pula, maklumat yang memberi makna tertentu adalah lebih mudah untuk dipelajari dan diingati. Maklumat baru tersebut juga perlu dikaitkan dengan pengetahuan sedia pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih mudah dan efektif. Dalam rekabentuk perisian PPBK, sebelum mempelajari tentang ComIL untuk membina persembahan multimedia, pelajar perlu terlebih dahulu faham mengapa mereka perlu belajar ComIL. Ini bermakna matlamat menggunakan perisian ini mesti jelas dan difahami terlebih dahulu supaya arahan-arahan yang diberi seterusnya untuk memasukkan teks, bunyi, gambar, membina butang dan sebagainya dapat diikuti oleh pelajar dan dilihat keperluannya untuk membina satu persembahanTentang kebolehan memori pula, maklumat yang memberi makna tertentu adalah lebih mudah untuk dipelajari dan diingati. Maklumat baru tersebut juga perlu dikaitkan dengan pengetahuan sedia pelajar supaya mereka dapat belajar dengan lebih mudah dan efektif. Dalam rekabentuk perisian PPBK, sebelum mempelajari tentang ComIL untuk membina persembahan multimedia, pelajar perlu terlebih dahulu faham mengapa mereka perlu belajar ComIL. Ini bermakna matlamat menggunakan perisian ini mesti jelas dan difahami terlebih dahulu supaya arahan-arahan yang diberi seterusnya untuk memasukkan teks, bunyi, gambar, membina butang dan sebagainya dapat diikuti oleh pelajar dan dilihat keperluannya untuk membina satu persembahan multimedia.Kefahaman pra-aktiviti ini akan membentuk schema dalam minda pelajar. Ia juga seperti yang dipersetujui oleh Jonassen (1996) bahawa pelajar belajar dengan berfikir tentang maklumat yang membawa makna kepada mereka. Jika maklumat tersebut tidak membawa makna, maka ia akan lupus dari ingatan seperti mana yang telah dinyatakan oleh Ormrod sebelum ini. Pembelajaran Bermakna yang diperkenalkan oleh Ausubel juga menggariskan keperluan untuk menyediakan pelajar dengan garispanduan maklumat yang akan mereka pelajari. Garispanduan tersebut juga akan berfungsi sebagai rangka yang akan membantu pelajar untuk memahami maklumat yang diperkenalkan.


Berdasarkan beberapa konsep yang diperkenalkan oleh ahli-ahli psikologi dari mazhab kognitif, beberapa pendekatan dalam merekabentuk perisian PPBK harus diberi perhatian. Berkaitan dengan ini juga beberapa garispanduan yang ditulis oleh Clark (1998) telah disediakan oleh Macromedia Authoware 1


1. Mengelakkan maklumat yang berlebihan (overload).Dalam hal menyediakan templat-templat maklumat, templat yang mempunyai grafik dan teks yang ringas tetapi tepat cukup untuk menarik minat pelajar. Rekabentuk skrin yang mudah dan konsisten yang mengaplikasikan penggunaan teks, bunyi, animasi dan warna yang sekadar perlu adalah penting. Clark (1998) menekankan perkara ini terutama jika sasaran perisian adalah untuk pengenalan


2. Mengarahkan perhatian pengguna terhadap objektif pembelajaran.

Setiap gabungan anmasi, bunyi, warna dan teks mesti berfungsi untuk mengukuhkan maklumat yang hendak disampaikan. Contoh Frame 2 di atas mengalihkan perhatian pengguna dari maklumat yang hendak dipersembahkan kerana di situ terdapat beberapa arahan yang berbeza dalam satu skrin untuk diikuti pelajar. Kesannya ia akan membahagikan perhatian pelajar, bukan menumpukan perhatian. Mengikut prinsip kognitif, tumpuan perhatian adalah penting untuk mengelakkan kehilangan maklumat

Penggunaan teks yang bergaris atau digelapkan boleh digunakan mengikut keperluan untuk memandu perhatian pelajar ke bahagian penting maklumat. Teknik-teknik tertentu perlu digunakan untuk membantu dan menyokong tumpuan pelajar semasa proses pembelajaran berlaku. Menurut Newby, Stepich, Lehman dan Russel (2000) teknik-teknik lain adalah seperti mengemukakan soalan yang berfokus, menekankan (highlight) maklumat penting, membuat analogi, menggunakan kata kunci (mnemonics) serta menggunakan konsep imej.3. Sumber Sokongan MemoriSumber sokongan memori ini memberikan bantuan yang diperlukan kepada pengguna untuk memahami sesuatu masalah tatapi ia bukanlah fokus arahan. Contohnya butang Bantuan yang akan disediakan nanti bukanlah untuk memberi jawapan tetapi untuk membantu pelajar mencari jawapan atau menyelesaikan masalah yang diberi.

Oleh kerana mengikut prinsip kognitif bahawa kefahaman pelajar dipengaruhi oleh pembelajaran yang bermakna, adalah penting bantuan disediakan apabila memori pelajar tidak dapat mengaitkan sesuatu maklumat yang dikehendaki dengan maksud yang membawa makna kepadanya. Menurut Clark (1998) sokongan memori adalah penting untuk pengguna baru untuk memberi keyakinan dan keselesaan kepada mereka Oleh itu, butang Bantuan hendaklah sentiasa kelihatan dalam setiap skrin nanti.Walaubagaimanapun, butang bantuan tersebut, navigasi dan hypertext atau hypermedia yang akan memberikan maklumat tentang sesuatu dengan lebih lanjut perlu diberi perhatian supaya kehadirannya nanti tidak bercanggah dengan tujuan ia diletakkan di skrin, iaitu untuk membantu memori pelajar memproses maklumat baru.4. Latihan, latihan dan latihan.Seiring dengan pendapat ahli behaviouris, latihan yang berulangkali penting dalam aspek pembelajaran. Bagi teori behaviouris, latihan berulang akan membawa kepada tingkahlaku yang diingina. Bagi ahli kognitif, latihan yang berulang pula akan membantu memori memproses maklumat untuk ingatan jangka panjang. Latihan yang berulang juga akan mengurangkan kehilangan maklumat dari berlaku. Latihan yang diberikan menurut Clark lagi, bukan berdasarkan kepada bilangan skrin tetapi kepada saiz maklumat yang hendak disampaikan supaya ia tidak terlalu banyak sebelum kefahaman pelajar mula diuji.

PENGAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER
Assalamualaikum,
Pada pendapat saya, pengajaran berbantukan komputer ini sangat penting dalam arus ledakan maklumat abad ke 21 ini. Menurut (Yusup Hashim, 1994), Strategi penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran telah banyak digunakan oleh institusi pendidikan terutama di institusi pengajian tinggi negara. Bahkan, keadaan yang sama juga telah berlaku di peringkat sekolah, misalnya di sekolah-sekolah bestari, pengajaran sains, matematik, bahasa Inggeris dan pengajaran bahasa Melayu telah dijalankan dengan menggunakan komputer. Menurut (Fred & Henry 1994), pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran sains yang dijalankan dengan menggunakan komputer, bukan sahaja untuk tujuan pengajaran asas tetapi juga untuk tujuan mengira dan membuat simulasi tentang situasi makmal. Jika kita singkap dan baca isi kandungan Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mencapai matlamat pendidikan di Malaysia dan hala tuju Wawasan 2020, satu anjakan paradigma diperlukan tentang penggunaan teknologi di sekolah. Maka pada awal tahun 1996, Kementerian Pelajaran Malaysia telah memperkenalkan konsep Sekolah Bestari yang bermula pada Januari 1999. Pemikiran baru dalam pendidikan, perkembangan teknologi dan ledakan maklumat memaksa guru melihat dan mengubah proses pengajaran dan cara menguruskan kurikulum sesuai dengan era tersebut. Menurut sumber dari Berita Harian 2005, pihak kerajaan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia telah membekalkan kemudahan komputer dalam proses mewujudkan Sekolah Bestari. Pada tahun 2005 sebanyak 90% sekolah di seluruh negara telah dibekalkan dengan kemudahan komputer. Sebanyak 5,037 buah sekolah mempunyai makmal komputer, sejumlah 133,724 unit komputer telah dibekalkan di sekolah-sekolah dan terdapat 5,026 unit server telah dipasang di sekolah-sekolah di seluruh negara termasuk sekolah-sekolah di luar bandar. Proses pengajaran dan pembelajaran bestari adalah berbantukan komputer (PBK). Menurut Sander (1987), pembelajaran berbantukan komputer ialah satu situasi pembelajaran di mana pelajar-pelajar berinteraksi dan dibimbing komputer melalui satu proses pembelajaran terancang yang bertujuan untuk mencapai matlamat pembelajaran tertentu. Moursund (1980) menyatakan bahawa PBK merupakan penggunaan komputer untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar, iaitu interaksi antara sistem komputer dengan pelajar-pelajar untuk membantu mereka tentang bahan yang telah dipelajari. Secara umumnya PBK ialah penggunaan komputer dengan satu program yang sistematik dan teratur oleh pelajar dan guru untuk sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan satu interaksi yang aktif antara pelajar dengan komputer (Rao et al. 1991). Kemunculan Pengajaran Berbantukan Komputer Multimedia (MCAI) dalam arena pendidikan kini merupakan banyak membantu dan memudahkan guru menyampaikan pengajaran dengan berkesan. Sebaliknya kaedah tradisional yang biasa digunakan dalam bilik darjah menyediakan sumber dan suasana yang tidak dapat menarik dan merangsang minat pelajar. Aplikasi media pengajaran terutamanya komputer perlu dieksploitasi oleh para pendidik untuk menjamin proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Hal ini disebabkan oleh arus perkembangan dalam dunia komputer menjadi begitu pantas dengan wujudnya teknologi canggih, iklim dan falsafah ekonomi serta politik yang menggalakkan. Pada tahun 1990an, keaktifan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran nampaknya semakin terserlah bukan sahaja di luar negara malah di dalam negara kita juga. Menurut Yusuf Hashim 1998, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan satu projek perintis kenal faham komputer di 60 buah sekolah pada tahun 1992. Projek ini merupakan usaha awal Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menggalakkan guru dan murid menggunakan komputer sebagai alat pengajaran di samping meningkatkan program kesedaran dan literasi komputer di sekolah. Seiring dengan arus kepesatan pemodenan dan pembangunan pendidikan yang berkembang dengan maju bak cendewan tumbuh lepas hujan, maka tuntasnya di sini pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang murid terutamanya pelajar yang berada pada tahap pencapaian akademik rendah. Ini kerana murid-murid di tahap pencapaian akademik rendah kebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka seperti visual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapat dalam multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer.Teori Konstruktivis

Konstruktivisma mengaitkan belajar dengan memberi makna terhadap sesuatu berdasarkan pengalaman. Idea yang dibawa oleh ahli psikologi konstruktivisma ini berkaitan dengan teori kognitif juga kerana kedua-dua teori melihat pembelajaran sebagai aktiviti mental. Pendekatan konstruktivis terhadap pengajaran dan pembelajaran berasal dari kajian yang dibuat oleh beberapa tokoh kognitif seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky dan Jerome Bruner (Chen, tanpa tarikh).Ahli konstruktivisime mengaitkan proses pembelajaran sebagai pengetahuan disusun dan dibina dalam minda manusia. Pelajar membina sesuatu pengetahuan mengikut pengalaman mereka masing-masing kerana teori konstruktivisme mengatakan bahawa minda berfungsi sebagai medium yang akan menapis input yang didapatinya dari dunia luar untuk membina realiti atau kefahamannya sendiri. Teori ini menekankan bahawa manusia sendiri yang memberi makna terhadap sesuatu, bukan mendapatkan makna dengan mengikuti satu proses tertentu atau dari guru mereka. Ini bertenangan degnan teori kognitif dan behaviourisme yang menganggap pembelajaran berlaku dengan berkesan bila ada proses terancang seperti rangsangan, motivasi dan sebagainya.Dalam lain perkataan, apa yang difahami oleh pelajar adalah apa yang dilihatnya tetapi pada masa yang sama apa yang dilihatnya bergantung kepada persepsinya terhadap dunia luar. Oleh itu, pelajar tidak memindahkan, meminjam atau meniru pengetahuan dari persekitaran luarnya kepada memorinya tetapi mereka membina makna sendiri tentang persekitarannya berdasarkan pengalamannya dan interaksinya. Makna tersebut tidak mutlak atau bersifat objektif. Ia sentiasa bergantung kepada perubahan semasa yang relevan kepadanya. Jadi ilmu itu sentiasa berkembang seperti yang dikatakan oleh Bruner dalam Kearsley (2001). Pembelajaran adalah proses aktif dimana pelajar sendiri membina maksud berdasarkan kepada pengetahuan sebelum dan semasa mereka.Dalam konteks pengajaran, guru perlu menggalakkan pelajar untuk mencari sendiri maklumat yang perlu. Interaksi aktif antara guru dan pelajar perlu supaya guru boleh memberi maklumat dalam format tertentu yang selaras dengan tahap kefahaman pelajar supaya pelajar boleh meneroka sendiri maklumat tersebut. Dengan itu Kearsley (2001) berpendapat kurikulum perlu berbentuk spiral agar pelajar dapat terus meneroka dan membina pengetahuan mereka secara berkesinambungan. Pembelajaran konstruktivisme bersifat aktif, bukan pasif. andainya pelajar mendapati maklumat baru yang diterima tidak konsisten dengan kefahaman yang telah mereka perolehi, maka kefahaman tersebut akan diubahsuai untuk menerima maklumat baru. Inilah yang dikatakan aktif. Sepanjang proses mengaplikasi pengalaman sedia, menerima pengetahuan baru, membandingkan pengalaman sedia dengan makluamt baru dan seterusnya memperbaiki atau membina pengetahuan baru hasil dari perbandingan tersebut. Berkaitan dengan pengajaran bantuan komputer, Jonassen (1996) telah menerangkan bagaimana komputer dapat memrealisasikan teori pembelajaran konstruktif. Ini, menurut beliau adalah kerana sifat komputer menyokong pembinaan pengetahuan, menyokong penerokaan, menyokong kaedah belajar melalui pengalaman, menyokong pembelajaran bersama dan kpmputer juga boleh menjadi rakan intelektual untuk membantu pelajar membuat refleksi pembelajaran mereka. Antar prinsip yang diketengahkan oleh Bruner adalah pengajaran mesti berkaitan dengan konteks dan pengalaman pelajar. Ia membantu pelajar mahu dan boleh belajar. Pengajaran juga mesti berstruktur supaya ia memudahkan kefahaman pelajar. Selain dari itu, pengajaran mesti direkabentuk untuk menampung penerokaan supaya pelajar boleh meneroka maklumat dengan lebih jauh
ya penggunaan komputer ketika mengajar merupakan kaedah yang sesuai pada zmzan sekarang. kerana masa sekarang teknologi telah berluas dikalangan pelajar. juga mereka suka belajar dengan menggunakan komputer. ini menunjukan malaysia telah erah ke teknologi baru diantara negara-negara asia.